نوشته‌ها

قراول خانه ها

قراول خانه ها در گنجیابی چیست؟

قراول خانه ها در گنجیابی قراول خانه ها را در کنار راههای قدیمی ایجاد میکردند و در کنار آنها برج هایی برای نگهبانی شهر و کاروان و مسافران طراحی میکردند مکانی بلند و قریب و یک فرسنگ بیرون شهر که سربازان شب و روز در حال نگهبانی بودند و راهزنا…