نوشته‌ها

علائم دفینه

علائم دفینه و کدام آثار و علائم نشانه دفینه و حاوی گنج است؟

آثار و علائم نشانه گنج و کدام آثار و علائم نشانه دفینه و حاوی گنج است؟ در هر منطقه از کشورمان آثار و علائم نشانه دفینه حک شده بر روی سنگها را به شکلهای مختلف مانند ?نمادها ?خطوط ?متن ?عکس ها از موجودات زنده  را میتوان یافت . آثار و علائم ن…