نوشته‌ها

نشانه عصا در گنج یابی

نشانه عصا در گنج یابی

نشانه عصا در گنج یابی به چه صورت است؟ نشانه عصا در گنج یابی و دفینه یابی ، اگر به شکل برآمدگی باشد ، شبیه نقشه آن منطقه است . و همچنین میتواند گذرگاه و مسیر رفت و آمد یک راه قدیمی را نشان دهد . در جهت این علامت و نشانه ( چرخش علامت )…