نوشته‌ها

نماد بت خانواده در دفینه یابی

نشانه بت خانواده در گنج یابی

نشانه بت خانواده در گنج یابی بیان کننده چیست؟ نشانه بت خانواده در گنج یابی و دفینه مفهومی در  قسمتی دارد که از گروهی خورده می شود، و چنانچه دسته های تمامی ساق ها یکی باشد به آن صلیب نیز گفته میشود. دفینه ی  زیر تخته سنگ یافته شده است …