نوشته‌ها

نماد آبشار ها در دفینه یابی

نماد آبشار ها در دفینه یابی بیانگر چیست؟ نماد آبشار ها در دفینه یابی یکی از عواملی است که، در حرفه گنج یابی از اهمیت و توجه بسیار زیادی برخوردار است. انسان ها از گذشته برای مصرف همیشگی خود، از آب و حفاظت از خودشان ساختار طبیعی استراتژیک را…